Garantía Xuvenil

 

Apoio á organización dos produtores agroalimentarios da Reserva de Biosfera

Nº DE EXPEDIENTE: TR352C 2016/36-0; Cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

 

fondosocialeuropeo

Obxetivos:

Entre as actividades a realizar hai que destacar as seguientes:

  • Articulación dunha rede para a cooperación entre productores agroalimentarios da “Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas” e formulación de proxectos de cooperación.
  • Tarefas de apoio na posta en marcha da marca de calidade “Producto da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas”( Visita a explotacións e agroindustrias,sensibilización e difusións da marca, identificación oportunidades de mercado).
  • Deseño e programación dunha plataforma, para o desenvolvemento de accións formativas online dirixidas a productores, agroalimentarios e interesados en incorporarse a actividade agraria.

¿Que é?

A Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que ten como obxectivo
facilitar o acceso dos mozos ao mercado de traballo.
En España é parte da estratexia de Emprendemento Xoven aprobado
en febreiro de 2013 polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
A recomendación sobre Garantía Xuvenil afirma que os mozos podan recibir
unha oferta de emprego, educación ou formación tras o remate dos
seus estudos ou quedar desempregados.

¿Quen pode ser beneficiario?

Os mozos que reúnan os seguintes requisitos:

  • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos  Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suiza que se atopen en  España no exercicio da libre circulación e residencia.Tamén poden rexistrarse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir no territorio español que lles permite traballar.
  • Estar empadronado en calquera localidade do terrirorio nacional español.
  • Ter máis de 16 anos e menos de 30 no momento de solicitar a inscripción no Ficheiro de Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
  • Non traballar nos 30 días naturais anteriores a fecha de presentación da solicitude.
  • Non recibir accións formativas que conleven máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores a data da presentación da solicitude.
  • Presentar unha declaración expresa de ter interés en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participión activa nas actuacións que se desenrolen no marco de Garantía Xuvenil.

Podes ter acceso a esta plataforma mediante o seguinte enlace:

https://garantiajuvenil.mtin.gob.es/garantiajuvenil/login.action